منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

روشی سریع برای دانلود کتاب مورد نظر

اگر دنبال کتابی بودید و نتونستید پیداش کنید با این تکنیک به احتمال زیاد موفق می شوید

موتور جستجوی گوگل را باز کنید

اول اسم کتابی را که می خواهید را بنویسید و در ادامه اسم یک سایت اشتراک فایل را به این شکل بنویسید

site:<filesharing.site>

برای مثال:

فارسی