منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

رونمایی نیسان از نمونه اولیه ماشین خودکار

رونمایی نیسان از نمونه اولیه ماشین خودکار

nikkhah60

نیسان آزمایش خود بر روی نمونه اولیه ماشین خودکار، نه به صورت خصوصی، بلکه در جاده های داخلی شهر و بزرگراه ها شروع کرده است. در واقع این سازنده ماشین می خواهد حالت با سرنشین خود را آزمایش کند که بخشی از سیستم رانندگی هوشمند است و می تواند کنترل ماشین در شرایط مطمئن را به دست گیرد.