منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

زبان SQL – قسمت اول

ساخت کاربر

کاربران موجودیت‌هایی هستند، که اجازه ورود به پایگاه داده‌ای اوراکل را دارند. نحوه‌ی نگارش دستور ساخت کاربر به اشکال ذیل می‌باشد.

CREATE USER user_name
IDENTIFIED BY my_pass;

در قسمت CREATE USER، نام کاربر و IDENTIFIED BY، رمز ورود کاربر وارد می‌گردد.
با استفاده از دستور CREATE USER یک کاربر به نام ریحانه، با رمز ورود ABC بسازید.

SQL> CREATE USER MAHDI
2 IDENTIFIED BY ABCD;

User created.

SQL>

با استفاده از دستور SHOW USER  نام کاربر متصل به بانک‌اطلاعاتی را نمایش داده می‌شود.

SQL> SHOW USER;
USER is "SYS"
SQL>

در حال حاضر کاربر SYSTEM به بانک اطلاعاتی متصل است.

حذف کاربر

برای حذف یک کاربر از دستور DROP USER استفاده می‌شود. نگارش این دستور به شکل زیر است.

DROP USER user_name;

در صورت استفاده از CASCADE در دستور DROP USER، کاربر با تمام ملحقات مربوطه(تمامی جداول، دیدها و ...) حذف می‌گردد.

SQL> DROP USER MAHDI CASCADE;

User dropped.

SQL>

ادامه مطلببرچسب ها :