منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

زبان SQL – قسمت دوم

ساخت جدول

دستور زیر جدولی به اسم PERSON با فیلدهای ID, NAME, AGE با نوع‌های مشخص ایجاد می‌کند(ID, AGE اطلاعات عددی نگه‌می‌دارن و NAME اطلاعات رشته‌ای، همچنین این جدول در یوزر MGHAFFARI ساخته شده است):

SQL> CREATE TABLE PERSON(ID NUMBER, NAME VARCHAR2(20), AGE NUMBER);

Table created.
SQL> show user;
USER is "MGHAFFARI"

ورود اطلاعات

برای ورود اطلاعات از دستور INSERT به شکل زیر استفاده می‌کنیم:

SQL> INSERT INTO PERSON(ID, NAME, AGE) VALUES(1, 'MAHDI', 21);

1 row created.

SQL> INSERT INTO PERSON(ID, NAME, AGE) VALUES(2, 'EHSAN', 22);

1 row created.

SQL> INSERT INTO PERSON(ID, NAME, AGE) VALUES(3, 'FARZAD', 25);

1 row created.

برای نمایش اطلاعات از دستور SELECT استفاده می‌کنیم:

SQL> SELECT * FROM PERSON;

ID NAME AGE
---------- -------------------- ----------
1 MAHDI 21
1 EHSAN 22
1 MAHDI 21
2 EHSAN 22
3 FARZAD 25

نکته: حتما بعد از INSERT اطلاعات عمل COMMIT را انجام دهید وگرنه TRANSACTION بعد از بستن محیط یا هر اتفاقی ROLLBACK میشه.

نکته: برای دستورات CREATE نیازی به COMMIT نیست و فقط برای دستوراتی که مستقیماً با DATA طرف هستند و درج یا آپدیتی انجام می‌دهند باید عمل COMMIT صورت گیرد.

نکته: MGHAFFARI تا قبل از ایجاد جدول و ورود داده فقط یوزر بود ولی بعد از ایجاد جدول و ورود داده SCHEMA شد.

اگر بخواهیم از یوزر دیگری به جداول یوزر دیگر دسترسی داشته باشیم به شکل کلی زیر عمل می‌کنیم:

SELECT * FROM SCHEMA_NAME.OBJECT_NAME;

به عنوان مثال برای SELECT PERSON از یوزر SYSTEM به صورت زیر عمل می‌کنیم:

SQL> connect system;
Enter password:
Connected.
SQL> SELECT * FROM MGHAFFARI.PERSON; ID NAME AGE
---------- -------------------- ----------
1 MAHDI 21
1 EHSAN 22
1 MAHDI 21
2 EHSAN 22
3 FARZAD 25

ادامه مطلببرچسب ها :