منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

زمان ارائه‌ی PostgreSQL 9.1

توسعه‌ی نسخه 9.1 از پایگاه داده‌ی متن بازPostgreSQL نزدیک به تمام شدن است. انتظار می‌رود نسخه‌ی جدید تا قبل از پایان سپتامبر 2011 نهایی شود. توسعه دهندگان می گویند که اولین کاندیدای انتشار، همه‌ی اشکالاتی را که در طول آزمایش گزارش کرده بودند برطرف کرده است. اما هیچ ویژگی جدیدی به آن اضافه نشده است.