منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

زیبا سازی ترمینال بوسیله ی کد PS1

آیا توجه کرده اید که در ترمینال هر وقت می خواهید دستوری وارد کنید در ابتدا متنی نوشته شده است؟مثلا نوشته:

username@hostname:address

مثلا برای من چنین است:

ehsan@ehsan-pc:~$

آیا می دانستید می توانید این عبارت را تغییر دهید؟

تنها با یک جمله ی ساده می توانید نه تنها متن آن را بلکه رنگ آن را هم تغییر دهید.چند مثال از سایت iloveubuntu.net برای شما می آورم، برای امتحان آنها می توانید آن ها را در ترمینال وارد کنید (کپی،پِیست کنید بعد ویرگول‌ها را اصلاح کنید. اشکال از سایت است که ویرگول‌ها را تغییر می‌دهد و دیگر نمی‌شود آن‌ها را اجرا کرد).

PS1=’\\[\\033[0;32m\\]\\A \\[\\033[0;31m\\]\\u\\[\\033[0;34m\\]@\\[\\033[0;35m\\]\\h\\[\\033[0;34m\\]:\\[\\033[00;36m\\]\\W\\[\\033[0;33m\\] $\\[\\033[0m\\] ‘

\"\"

 

 

PS1=”┌─[\\d][\\u@\\h:\\w]\\n└─> “

\"\"

 

 

PS1=”\\[\\e[0;1m\\]┌─( \\[\\e[31;1m\\]\\u\\[\\e[0;1m\\] ) – ( \\[\\e[36;1m\\]\\w\\[\\e[0;1m\\] )\\n└──┤ \\[\\e[0m\\]“

\"\"

.

.

.

PS1=’\\[\\033[0;32m\\]┌┼─┼─ \\[\\۰۳۳[۰m\\033[0;32m\\]\\u\\[\\033[0m\\] @ \\[\\033[0;36m\\]\\h\\[\\033[0m\\033[0;32m\\] ─┤├─ \\[\\۰۳۳[۰m\\]\\t \\d\\[\\033[0;32m\\] ─┤├─ \\[\\۰۳۳[۰;۳۱m\\]\\w\\[\\033[0;32m\\] ─┤ \\n\\[\\033[0;32m\\]└┼─\\[\\۰۳۳[۰m\\033[0;32m\\]\\$\\[\\033[0m\\033[0;32m\\]─┤▶\\[\\۰۳۳[۰m\\] ‘

\"\"

.

.

.

همانگونه که دیدید عبارت مورد نظر با PS1 شروع شده و داخل”   ” ها هر چیزی که می خواهید می توانید بنویسید. حتی می توانید عبارت هایی را بنویسید که نتیجه ی خاصی را نمایش دهند که برخی از آنها بدین صورت بیان می شود:

  • \\u – Username
  • \\h – Hostname
  • \\w – Full path of the current working directory
  • \\!  – The history number of the command
  • \\n – new line
  • \\t – the current time in 24-hour HH:MM:SS format
  • Others

مثال:

PS1=”\\u@\\h [at \\t] –>”

برای تعیین رنگ از عبارات زیر استفاده کنید:

  • \\e[               به معنی شروع کد رنگی
  • x;ym      شماره رنگ طبق جدول زیر
  • \\e[m                      انتهای کد رنگی

رنگ ها بدین شرح می باشند:

Black 0;30
Blue 0;34
Green 0;32
Cyan 0;36
Red 0;31
Purple 0;35
Brown 0;33

برای رنگ های تیره به جای ۰ عدد ۱ را وارد کنید.

مثال:

PS1=\"\\e[1;34m\\u@\\h \\w> \\e[m\"

علاوه بر این می توانید از شکل های ASCII نیز استفاده کنید.فقط مد نظر داشته باشید که برای رفتن به خط بعد باید از کد n\\ و برای چاپ ” باید از کد “\\ استفاده کنید.

اگر می خواهید این تغییرات دائمی باشند کد مورد نظرتان را در پوشه خانه تان در انتهای فایل

.bashrc

(در صورت مخفی بودن فایل با ترکیب کلید های Ctrl+H آن را نمایان کنید.)کپی کنید.

منابع:

iloveubuntu.net

thegeekstuff.com

lindesk.comبرچسب ها :