منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

ساختار کامل تعریف کاربر همراه با تعریف DEFAULT TABLESPACE

به مستند زیر توجه کنید:

http://docs.oracle.com/cd/B19306_01/server.102/b14200/statements_8003.htm

CREATE USER sidney 
  IDENTIFIED BY out_standing1 
  DEFAULT TABLESPACE example 
  QUOTA 10M ON example 
  TEMPORARY TABLESPACE temp
  QUOTA 5M ON system 
  PROFILE app_user 
  PASSWORD EXPIRE;

این ساختار کلی و کامل تعریف یوزر در اوراکل است. همونطور که می‌بیندی هر یوزر موقع ایجاد یک DEFAULT TABLESPACE دارد که اگر مقداردهی نشود با DEFAULT TABLESPACE پیش‌فرض خود اوراکل مقداردهی می‌شود.

پس اگر table در این یوزر تعریف بشود و این یوزر schema یک جدول باشد (مالک یک جدول باشد) و آن جدول به یک tablespace اتصال داده نشده باشد اوراکل از DEFAULT TABLESPACE استفاده می‌کند.

تمامی یوزرها در اوراکل به صورت پیش‌فرض DEFAULT TABLESPACE اشون tablespace یوزر 01 است که محدودیتی ندارد.  

نکته: اگر خودتان به صورت دستی جدولی را به tablespace ای اتصال دهید دیگر جدول وارد default tablespace نمی‌شود و وارد آن tablespace موردنظرتان می‌شود.

نکته: اگر بخواهیم temporary tablespaceها را زمانی که پر شده خالی کنیم در وقتی که به هر دلیلی توسط دیتابیس به طور خودکار clear نمی‌شوند

باید به صورت دستی temporary tablespace را drop کنیم. 

temporary tablespace زمانی توسط اوراکل استفاده میشه که tablespace اصلی ما به مشکل بخوره (آفلاین بشه،‌مشکلی براش پیش بیاد)

temporary tablespace یه واحدیه بعد از Redo و قبل از DataFile که زمانی که مشکلی برای DataFile شما پیش بیاید temporary tablespace سریع جایگزین خواهد شد.