منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

ساخت سنسور علائم حیاتی که می توان آن را بلعید

ساخت سنسور علائم حیاتی که می توان آن را بلعید

nikkhah160

پژوهشگران MIT، یک مانیتور علائم حیاتی کوچک توسعه داده اند که می تواند توسط بیماران بلعیده شود. این کپسول که در اندازه یک قرص است، شامل سنسورهایی می شود که ضربان قلب و تنفس را از داخل پیگیری می کند و در نتیجه بیمار را از وجود دستگاه های بیرونی اضافی تا زمانی که سنسور در دستگاه گوارش وجود دارد، راحت می کند.