منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

ساخت یک TableSpace با ۲ دیتافایل

برای ایجاد یک TableSpace با ۲ دیتافایل در زمان ایجاد TableSpace به صورت زیر عمل می‌کنیم:

نکته: من معمولاً‌این کار رو انجام نمیدوم و به صورت معمولی یک TableSpace‌می‌سازیم و دیتافایل‌هایی را در آینده به آن وصل می‌کنم.

create tablespace homeworkts
datafile 'D:oradataorcldf1.dbf' size 4m ,
    'D:oradataorcldf2.dbf' size 4m;