منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

ساخت Flashback برای مدت ۲ سال

با استفاده از دستور زیر یک Flashback دو ساله ساخته می‌شود و در Tablespace TBS2 نگهداری می‌شود.

CREATE FLASHBACK ARCHIVE fla2 TABLESPACE tbs2 RETENTION 2 YEAR;

نکته: حتما توجه داشته باشید که Tablespace موردنظر را در اوراکل از قبل ایجاد کرده باشید.

برای تغییر Flashback به دوسال می‌توانید از دستور زیر استفاده کنید:

ALTER FLASHBACK ARCHIVE fla2 MODIFY RETENTION 2 YEAR;