منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

سایت جدید مشاغل لینوکس

وب سایتی به آدرس Linuxcareer.comشامل جستجوی مشاغل جدید راه اندازی شده است. با افزایش درخواست برای متخصصان لینوکس در طی سالهای اخیر، پرتالهای کاری بر روی پست های لینوکسی که بسیار عمومی شده اند تمرکز دارند.