منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

سایت های آزاد در hotspot

در این بخش با شیوه خارج نمودن چند سایت یا نشانی IP از سرویس محدودیت کاربران hotspot آشنا خواهیم شد ، برخی تذکرات امنیتی در این خصوص و احتیاط ها را بررسی می کنیم و …

دریافت فایلبرچسب ها :