منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

سرلوحهٔ پایتون

این متن The Zen of Python هست که با import this به شما نشون داده میشه و فلسفه و شعار و خط مشی کلی پایتون رو نشون میده.

نمی‌دونم ترجمهٔ خوبی از این متن شده یا نه، برای همین خودم دوباره ترجمه کردم با عنوان «سرلوحهٔ پایتون»

من این متن رو (به انگلیسی) چاپ کردم و دیوار اتاقم چسبوندم


The Zen of Python, by Tim Peters


Beautiful is better than ugly.

Explicit is better than implicit.

Simple is better than complex.

Complex is better than complicated.

Flat is better than nested.

Sparse is better than dense.

Readability counts.

Special cases aren't special enough to break the rules.

Although practicality beats purity.

Errors should never pass silently.

Unless explicitly silenced.

In the face of ambiguity, refuse the temptation to guess.

There should be one-- and preferably only one --obvious way to do it.

Although that way may not be obvious at first unless you're Dutch.

Now is better than never.

Although never is often better than *right* now.

If the implementation is hard to explain, it's a bad idea.

If the implementation is easy to explain, it may be a good idea.

Namespaces are one honking great idea -- let's do more of those!

سرلوحهٔ پایتون، نوشتهٔ Tim Peters


زیبا بهتر از زشت است.

صریح بهتر از ضمنی است.

ساده بهتر از پیچیده است.

پیچیده بهتر از بغرنج (غیر قابل فهم) است.

هموار بهتر از تودرتو است.

کم‌پشت بهتر از متراکم است.

خوانایی اهمیت دارد.

حالت‌های خاص آنقدر خاص نیستند که قواعد را بخاطرشان زیر پا بگذاریم.

گرچه عملی بودن بر ناب بودن غلبه می‌کند.

ارورها هرگز نباید بطور پنهان رد شوند.

مگر آنکه صریحا (توسط کاربر) پنهان شده باشند.

در برخورد با ابهام، وسوسهٔ حدس زدن را رد کنید.

برای هر کار باید یک -- و ترجیحاً فقط یک -- راه واضح وجود داشته باشد.

گرچه آن راه ممکن است در ابتدا واضح نباشد، مگر اینکه شما هلندی باشید.

«الآن» بهتر از «هرگز» است.

گرچه «هرگز» معمولاً بهتر از «همین الآن» است.

اگر پیاده‌سازی یک ایده، توضیح دادنش سخت است، ایدهٔ بدی است.

اگر پیاده‌سازی یک ایده، توضیح دادنش آسان است، ممکن است ایدهٔ خوبی باشد.

استفاده از فضاهای نامی ایدهٔ فوق‌العاده خوبی است -- بیایید از آنها بیشتر استفاده کنیم!