منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

سطل بازیابی در اوراکل (dba_recyclebin)

به مثال زیر توجه کنید:

SQL> CONNECT MAHDI;
Connected
Connection created by CONNECT script command disconnected
SQL> DESCRI T9;
DESCRI T9
ERROR:
-------------------------------
ERROR: object T9 does not exist
SQL> CREATE TABLE T9(ID NUMBER, NAME VARCHAR2(20), FAMILY VARCHAR2(20));
table T9 created.
SQL> DROP TABLE T9;
table T9 dropped.
SQL> SELECT object_name ,droptime ,original_name ,owner from dba_recyclebin ;
OBJECT_NAME DROPTIME ORIGINAL_NAME OWNER
-------------------------------------------------- ------------------- ----------------------- ----------
BIN$uPBAMAcxSEKbICnDjzXV1Q==$0 2015-05-15:09:46:16 T9 MAHDI
BIN$d9S76pNMSmiI/fISqrthNQ==$0 2015-05-15:09:51:55 T9 MAHDI

OBJECT_NAME = شماره هر آبجکت چون امکان داره شما چندتا جدول با اسم‌های یکسان drop کرده باشید و این فیلد به ما تفاوت هر آبجکت رو نشون میده.

DROPTIME = زمان حذف آبجکت

ORIGINAL_NAME = اسم اصلی آبجکت

OWNER = مالک آبجکتبرچسب ها :