منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

سناریوی Unidirectional – قسمت دوازدهم (Replicat مقصد)

برای ساخت سرویس replicat در مقصد اول فایل پیکربندی سرویس رو ایجاد می‌کنیم:

GGSCI (lx-01-oracle.roshak.org as GGS@orcl) 60> edit param rora1
REPLICAT rora1
USERID ggs,PASSWORD ggs
HANDLECOLLISIONS
ASSUMETARGETDEFS
DISCARDFILE ./dirrpt/RORA1.DSC, PURGE
DECRYPTTRAIL AES128 KEYNAME supermaskey
MAP hr.*, TARGET test.*;

ادامه مطلببرچسب ها :