منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

سوال های سری ۱ درس برنامه سازی مقدماتی

الگوریتم سوال های سری 1 درس برنامه سازی مقدماتی

 

 

1 –  برنامه ای بنویسید که جدول ضرب ۱ تا ۱۰ را محاسبه و چاپ کند .

۲- عددی که مساوی مجموع مقسوم علیه های خود باشد را عدد کامل می گوییم مانند ۶ : یعنی ۶ = ۳ +۲ + ۱  .برنامه ای بنویسید که  اعداد  کامل کوچک تر از ۱۰۰۰ را چاپ کند .

۳- برنامه ای بنویسید که ۳۰ جمله اول دنباله فیبوناچی را چاپ کند (غیر بازگشتی).

۴- برنامه ای بنویسید که تعداد دانشجویان یک کلاس و معدل  آن ها را بگیرد و میانگین نمرات دانشجویان ، کم ترین نمره کلاس و بیشترین نمره کلاس را چاپ کند.

۵- تابعی بنویسید که ب . م . م دو عدد را حساب  و چاپ کند.

۶- تابعی بنویسید که اعداد مبنای ۲ را به مبنای ۱۰ ببرد.

۷- عدد دو قلو (!!!) به اعداد اولی می گویند که اختلاف آن ها برابر ۲ باشد مثل ۱۱ و ۱۳  یا ۲  و ۵  ، برنامه ای بنویسید که عدد m را بگیرد و تمام اعداد دو قلوی کوچک تر مساوی m را چاپ کند.

۸- Quick sort را بنویسید .

۱۶۶-H-K

digg سوال های سری 1 درس برنامه سازی مقدماتی   reddit سوال های سری 1 درس برنامه سازی مقدماتی   stumbleupon سوال های سری 1 درس برنامه سازی مقدماتی   yahoo buzz سوال های سری 1 درس برنامه سازی مقدماتی   dzone سوال های سری 1 درس برنامه سازی مقدماتی   facebook سوال های سری 1 درس برنامه سازی مقدماتی   delicious سوال های سری 1 درس برنامه سازی مقدماتی   dotnetkicks سوال های سری 1 درس برنامه سازی مقدماتی   dotnetshoutout سوال های سری 1 درس برنامه سازی مقدماتی   linkedin سوال های سری 1 درس برنامه سازی مقدماتی   technorati سوال های سری 1 درس برنامه سازی مقدماتی   twitter سوال های سری 1 درس برنامه سازی مقدماتی   google buzz سوال های سری 1 درس برنامه سازی مقدماتی   برچسب ها : ,