منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

شعر

دست مزن! چشم ببستم دو دست
راه مرو! چشم دو ئایم شکست
حرف مزن! قطع نمودم سخن
نطق مکن! چشم ببستم دهن
هیچ نفهم! این سخن عنوان مکن
خواهش نامفهمی انسان مکن
لال شوم کور شوم کر شوم
لیک محال است که من خر شوم

نسیم شمالبرچسب ها :