منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

شماره‌گذاری خطوط

کتاب‌های مرجع هر یک خطشان هم مهم هستند و گاهی لازم می‌شود در ارجاع دادن به یک منبع حتی شمارهٔ خط آن صفحه را هم ذکر کرد.
اما چطوری؟
خیلی ساده است.
به مسیر زیر بروید و مطابق عکس عمل کنید:

Tools → Line Numbering…

در تنظیمات پیش‌فرض هر ۵ خط یک‌بار شماره می‌خورند که شما می‌توانید بسته به نیازتان این عدد را کم و زیاد کنید.

شماره‌گذاری خطوط