منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

شناسایی آخرین درایور کارت گرافیک nVidia

برای تشخیص آخرین نسخه درایوری که برای ن،ویدیا استفاده کرده اید از دستور زیر استفاده کنید: dkms status 2>/dev/null|awk \’/^nvidia/{print \” \”$1\” -v \”$2}\’|sed \’s/,//g;s/:$//\’|uniqبرچسب ها :