منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

شنونده اوراکل

هر نمونه برای دریافت در خواست و پاسخ دهی به نیاز کاربران از یک شنونده استفاده می‌کند در اوراکل بعد از ایجاد بانک اطلاعاتی یک شنونده به طور خودکار راه اندازی می‌شود. برای اطلاع از نام این شنونده می‌توان از دستور زیر استفاده کرد:

LSNRCTL SHOW CURRENT_LISTENER

برای کسب اطلاعات از وضعیت شنونده جاری میتوان از دستور زیر استفاده کرد:

LSNRCTL STATUS

برای متوقف و یا استارت کردن این شنونده می توان از دو دستور زیر استفاده کرد:

LSNRCTL STOP
LSNRCTL STARTبرچسب ها :