منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

شیوه نگارش مطالب علمی – بخش سوم – پیشنهاد

شامل پیشنهاد پیاده سازی یک سیستم کامپیوتری یا پیشنهاد پیاده سازی یک نرم افزار یا ...
چهارچوب مشخصی ندارد و با توجه به نوع کار فرق می کند. طول و اندازه پیشنهاد نیز بسته به موضوع متفاوت است.
1- لزوما پیشنهاد باید با یک مقدمه شروع شود. به نحوه انجام آن کار در وضعیت فعلی باید اشاره شود و مشکلات فعلی آن پیشنهاد باید واضح و روشن باشد.
2- مزایای پیشنهاد را مطرح می کنیم.
3- هزینه ای که باید پرداخت شود و مزایای مالی آن را ذکر می کنیم.
4- مدت انجام باید به وضوح روشن شود.
5- زمان شروع باید مشخص شود.
6- چیزی که شما تحویل خواهید داد باید به وضوح مشخص شود. (مخصوصا در مورد مسایل نرم افزاری)
7- نیرو هایی که می توان از آنها کمک گرفت و تخصص آنها هم باید ذکر شود.
8- تجربیات مشابه قبلی هم باید ذکر شود.

\"I have made this letter longer than usual, because I lack the time to make it short\" Blaise Pascal
اگر می بینید متنی که نوشته ام طولانی تر از حد معمول است، دلیلش این است که وقت نداشتم کوتاه ترش کنم.


نکته:نوشتن پیشنهاد مقداری پیچیده است. چون اکثرا می خواهیم طرف را قانع کنیم که کاری را که پیشنهاد می دهیم شدنی است.برچسب ها :