منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

شیوه نگارش مطالب علمی – بخش پنجم – مقاله

دستورالعمل نگارش مقالهبرای هر مقاله حدود 5 بخش مناسب است و حداقل بخش های مورد نیاز عبارتند از: چکیده، بدنه اصلی و جمع بندی. اما توصیه می شود بخش های چکیده، واژه های کلیدی، مقدمه، بدنه اصلی و جمع بندی که بعدا توضیح می دهیم را داشته باشید. (بخش های عنوان، اسامی نویسندگان، مراجع و پیوست جزو بخش های اصلی به حساب نمی آیند و وجودشان در هر مقاله ای بدیهی است)


در بخش های مختلف، از مقدمه تا جمع بندی، بخش های داخلی را شماره گذاری می کنیم. در مابقی بخش ها، شماره گذاری نداریم.اجزای مقاله:1- عنوان مقاله یا Title


2- اسامی نویسندگان و مشخصات یا Authors


3- چکیده یا Abstract


4- واژه های کلیدی یا Keywords


5- مقدمه یا Introduction


6- بدنه اصلی یا Main Part


7- جمع بندی یا Summary


8- مراجع یا References


9- پیوست یا Appendix
ادامه مطلب «شیوه نگارش مطالب علمی - بخش پنجم - مقاله»برچسب ها :