منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

ضعف‌های لیبره‌آفیس (۲)

متأسفانه در واژه‌پرداز لیبره‌آفیس نمی‌شود اِعراب کلمات را با رنگ دیگری نمایش داد، کاری که در واژه‌پرداز وُرد فقط با یک تیک (چک‌مارک) شدنی است!

رنگی کردن اِعراب در واژه‌پرداز وُرد
اِعراب بدونِ رنگ در وُرد