منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

طبیعت و کد

دنیای اطراف ما با قوانین پیچیده اش به سرعت در حال حرکت و تغییر است. ما سالهای زیادی از آغاز زندگیمان را برای فهمیدن و درک محیط اطرافمان از طریق تعامل با آن و استفاده از حواس خدادادی مان می گذرانیم. ما توقع داریم که دنیای فیزیکی اطراف ما با قوانین ثابتی که در حافظه ادراکی مان داریم عمل کند. برای مثال اگر ما یک سنگ را رها کنیم بر اساس قوانین گرانش بیفتند. اگر طوفانی به پا شود اجسام سبک تر بیشتر تکان بخورند و زودتر به هوا بلند شوند.