منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

طرز کار سوئیچ

می­توان هاب را لایه 1، سوئیچ را لایه 2 و روتر را لایه 3 در نظرگرفت . سوئیچ یک جدول برای خود دارد . در این جدول مثلا وجود دارد که پورت 2 برای Alice است . پورت شماره 6 برای نفوذگر (Eve) است و پورت شماره 9 برای Charley است . در نتیجه بسته با توجه به mac گیرنده و پورت منتقل می شود. شکل زیر