منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

عبارت‌های منظم


عبارت‌های منظم ‎(RE)‎ یک ساختار دانش کامپیوتر می‌باشند، و برای تعیین اینکه آیا یک رشته با برخی انواع الگو مطابقت دارد به کار می‌روند. گونه‌های بیشماری شامل هر دو تنوع دستوری و معنایی وجود دارد. اجازه بدهید با تئوری آغاز کنیم.

Aیک عبارت منظم متشکل از سه ویژگی است:

  1. الحاق. دو عبارت منظم می‌توانند یکی پس از دیگری نوشته شوند. عبارت بزرگتر حاصل با یک رشته ورودی منطبق خواهد گردید «اگر و فقط اگر» آن قسمت از رشته ورودی که با عبارت کوچکتر اول مطابقت دارد بلافاصله با قسمتی که با عبارت کوچک دوم مطابقت می‌نماید، دنبال شود.

  2. اتحاد. این به طور اساسی یک عملگر «یا» می‌باشد. اگر یکی از عبارتهای کوچکتر با ورودی منطبق گردد، عبارت بزرگتر با ورودی منطبق خواهد شد.

  3. Closure. که ‎"Kleene closure"‎ (کلی-نی تلفظ شده)نیز نامیده می‌شود. عبارت کوچک می‌تواند صفر یا چند بار به منظور انظباق با ورودی تکرار گردد.

(من در اینجا مشغول استفاده از زبان ریاضی نیستم. اگر شما تعاریف رسمی را نیاز دارید، لطفاً به جای این یک کتاب درسی دانش کامپیوتر را ملاحظه نمایید.)

ادامه مطلب