منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

عرضه ماشین اپل در سال 2019

عرضه ماشین اپل در سال 2019

Nikkhah21

اپل تاریخ عرضه اولین ماشین خود را، سال 2019 اعلام کرد. این شرکت، از این پروژه به عنوان یک پروژه ی ثبت شده یاد کرد و نیز در گزارش ها آمده است که اپل در نظر دارد تا تعداد افراد حاضر در این پروژه را سه برابر کند.