منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

عرضه ی Aptosid 2011-02

توسعه دهندگان Aptosid ، نسخه ی02 2011- خود را که از KDE 4.6 استفاده میکند عرضه کردند .