منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

عملکرد دستور continue در زبان های C++/C

در این مقاله می خواهیم نگاهی به نحوه استفاده از دستور continue بیاندازیم. در واقع  continue یکی از کلمه های رزرو شده و کلیدی زبان های سی و سی پلاس پلاس است.

دستور continue به برنامه نویسان اجازه می دهد تا به شکلی کنترل حلقه های تکرار را به دست بگیرند. در این مطلب مثال های مختلفی هم ارائه و بررسی خواهند شد.

 

استفاده از  continue در حلقه های تکرار در C++/C

دستور  continue دقیقاً همان کاری را می کند که از اسم آن بر می آید! از آنجا که ما آن را درون بدنه دستورات حلقه های تکرار استفاده می کنیم، با اجرا شدن آن، مابقی کدها داخل بدنه حلقه رها می شوند و کنترل به اجرای بعد می رود و از دور بعدی حلقه ادامه می یابد.

ما می توانیم این دستور را درون حلقه های

for
و
While
و
do-while
به کار ببریم.

بیایید با حلقه

While
شروع کنیم.

استفاده از  continue در حلقه تکرار while

ما مثال ساده زیر را برای نمایش مفهوم عملکرد دستور  continue در نظر می گیریم.

while (condition) {
  if (something)
    continue;
  else
    printf("Hi\n");
}

در کد بالا اگر

something
به عنوان مقدار صحیح یا true ارزیابی شود، دستور continue اجرا می شود و با چشم پوشی از مابقی کدهای داخل حلقه، کنترل اجرا را به دور تکرار بعدی می برد (در صورتی که
condition
  همچنان برقرار باشد). بنابراین پیام Hi در دور فعلی چاپ نخواهد شد.

برنامه زیر را در نظر بگیرید:

#include <stdio.h>
 
int main() {
  int i = 1;
  while (i <= 5) {
    if (i == 3) {
      i++;
      continue;
    }
    printf("i = %d\n", i);
    i++;
  }
  return 0;
}

خروجی به صورت زیر است:

1
2
4
5

در این برنامه، ما از

i = 1
  شروع می کنیم و تا زمانی که
i <= 5
  است، حلقه به اجرای خود خود ادامه می دهد. در میان حلقه اگر
i = 3
 باشد، مقدار آن یکی زیاد می شود و بعد هم اجرای دستور continue موجب می شود به بخش چاپ مقدار i نرسیم.

استفاده از  continue در حلقه تکرار for

همان برنامه اخیر را با استفاده از حلقه for به صورت زیر نوشتیم:

#include <stdio.h>
 
int main() {
  for (int i=1; i<=5; i++) {
    if (i == 3) {
      i++;
      continue;
    }
    printf("i = %d\n", i);
  }
  return 0;
}

و نتایج به همان صورت است که قبلاً مشاهده کردید.

استفاده از  continue در حلقه تکرار do-while

می توانیم برای بازنویسی مثال بالا از حلقه do-while استفاده کنیم، که برنامه به صورت زیر می شود:

#include <stdio.h>
 
int main() {
  int i=10; // Set i = 10
  do {
    if (i > 5) { // Initially, we will go to this statement, as it is a do-while loop!
      i = 0;
      continue;
    }
    printf("i = %d\n", i);
    i++;
  } while (i <= 5)
  return 0;
}

در برنامه بالا و با توجه به ساختار do-while باید توجه داشته باشید که بدنه حلقه حداقل یکبار حتماً اجرا می شود و تازه بعد از اجرای اول است که شرط حلقه بررسی می شود. بنابراین در کد بالا، زمانی که i=10 است و وارد حلقه می شویم، مقدار آن به صفر تغییر می کند و بعد هم دستور continue اجرا می شود که موجب می شود کنترل اجرا مستقیماً به انتهای حلقه و بخش بررسی i <= 5 برود.

خروجی هم به شکل زیر است:

0
1
2
3
4
5

 

جمع بندی

در این مطلب آموزشی، ما با دستور continue در C++/C آشنا شدیم و شیوه استفاده از آن را یاد گرفتیم. اگر دوست دارید زبان های C++/C را بیشتر بشناسید و چیزهای مختلفی یاد بگیرید، به مطالب دسته زبان های برنامه نویسی سری بزنید!

نوشته عملکرد دستور continue در زبان های C++/C اولین بار در اوپن مایند. پدیدار شد.