منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

عملگر IS Null و IS NOT NULL

توجه داشته باشید بسیاری از کاربران مقدار NULL را با فضای خالی Space)، 0) و یا کلمه NULL (به صورت رشته ای) اشتباه می‌گیرند، در واقع در بانک اطلاعاتی به مقدار فیلدی NULL گفته می‌شود که در هنگام وارد کردن رکورد‌ها مقدار آن فیلد توسط کاربر خالی رها شود. برای مثال از جدول PERSON استفاده می‌کنیم.

نکته: برای پیدا کردن فیلدهای NULL در دیتابیس باید به طور مشخص از دستور IS NULL استفاده می‌شود.

CREATE TABLE HOLO(ID NUMBER, NAME VARCHAR2(20));
INSERT INTO HOLO VALUES(1, NULL);
INSERT INTO HOLO VALUES(2, 'MAHDI');
SELECT * FROM HOLO WHERE NAME IS NULL;
ID        NAME
--------- ---------------
1

IS NOT NULL

عملگر NOT، می‌تواند با IS NULL همراه گردد. دستور IS NOT NULL بر عکس دستور IS NULL عمل می‌کند، و داده‌هایی را به شما نشان می‌دهد که مقدار آن‌ها NULL نباشد. به مثال زیر توجه کنید.

SELECT * FROM HOLO WHERE NAME IS NOT NULL;
ID             NAME
-------------- --------
2 MAHDI

نکته: کوئری‌هایی مانند زیر در دیتابیس اوراکل اشتباه‌اند:

SELECT * FROM HOLO WHERER NAME = NULL;برچسب ها :