منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

عملگر NOT NULL

در برخی از مواقع، فیلد یا فیلد‌هایی که تعریف می‌کنید نباید مقدار NULL را بپذیرند. برای محدود کردن این قبیل فیلد‌ها، از گزینه‌ای به نام NOT NULL استفاده می‌نماییم. اگر در ساخت فیلدها، از قاعده‌ی NOT NULL استفاده نکنید، پایگاه داده‌ها به طور پیش فرض مقدار NULL را برای آن فیلد، در نظر می‌گیرد. NULL به معنای آن است که، فیلد می‌تواند مقداری را در بر نگیرد. NOT NULL عکس NULL عمل می‌کند و بدان معنی است که هیچ‌گاه نمی‌توان آن فیلد را خالی رد کرد. دستور زیر را مشاهده کنید.

نکته: با قرار دادن مقدار NULL در فیلدی آن فیلد بدون هیچ مقدار است و هیچ به این ترتیب آن فیلد هیچ سایزی را در برنمی‌گیرد.

مثال۱:

SQL> CREATE TABLE TEST
(ID NUMBER NOT NULL,
TELL NUMBER DEFAULT 222,
ADDRESS VARCHAR2(10));

مثال ۲:

CREATE TABLE MYPER(ID NUMBER NOT NULL);