منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

غیر فعال کردن Ctl+Alt+Del در CentOS

به طور مثال سطح اجرایی 3 با کلیک کردن ترکیب کلید های Ctl+Alt+Del سیستم  توسط اجرای فرمان shutdown -r now به طور خودکار restart می شود. در توزیع RHLE/CentOS 5.x کنترل ترکیب کلید های Ctl+Alt+Del تحت فایل etc/inittab/ و پارامتر ctrlaltdel است. در CentOS 6.x کنترل آن نحت فایل etc/init/control-alt-delete.conf/ است. در RHLE/CentOS 5.x خط زیر در فایل inttab وجود دارد.

ca::ctrlaltdel:/sbin/shutdown -t3 -r now

یعنی در تمامی سطوح اجرایی با کلیک ترکیب کلید های Ctl+Alt+Del سیستم پس از سه ثانیه restart شود. اگر می خواهید که کلیک ترکیب کلید های Ctl+Alt+Del را غیرفعال کنید ابتدای خط بالا یک # بیاورید (آنرا Comment کنید)

ca::ctrlaltdel:/sbin/shutdown -t3 -r now#

در RHLE/CentOS 6.x خطوط زیر در فایل control-alt-delete.conf وجود دارد :

vi /etc/init/control-alt-delete.conf

OUTPUT

start on control-alt-delete

“exec /sbin/shutdown -r now “Control-Alt-Delete pressed

و لازم است دومین خط را با گذاشتن # در ابتدای آن Comment کنید.

“exec /sbin/shutdown -r now “Control-Alt-Delete pressed#

البته می توانید آنرا سفارشی هم بکنید و یک پیغام را قرار دهید که وقتی کاربری کلید های Ctl+Alt+Del را کلیک کرد نشان داده شود.

start on control-alt-delete

“exec /sbin/shutdown -r now “Control-Alt-Delete pressed#

“exec echo “CONTROL-ALT-DELETE DISABLED BY ADMIN

تغییرات بلافاصله توسط فرایند init اعمال می شوند، اما برای اطمینان می توانید دستور زیر را اجرا کنید :

initctl reload-configuration

همچنین در این مطلب می توایند چگونگی “کنترل بر روی shutdown در openSUSE 13.1” را بخوانید.برچسب ها : , , , , ,