منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

فایل .tschrc

پوسته پیشفرض در FreeBSD پوسته tcsh هست (البته برای کاربر ریشه، پوسته پیشفرض کاربران معمولی sh هست). tcsh هم مانند csh بیشتر برای انجام کارهای تعاملی مناسبه و اسکریپت نویسی با tcsh توصیه نمیشه. tcsh قبل از اجرا فایل ~/.tcshrc رو میخونه و تنظیمات موجود توی این فایل رو بارگذاری می‌کنه. شما می‌تونید با استفاده از این فایل پوسته tcsh رو سفارشی کنید. این فایل .tcshrc من هست:


if		( -x /usr/local/bin/vim )	then
	setenv	EDITOR		/usr/local/bin/vim
	alias	vi		vim
endif

setenv		PAGER		\"less -iq\"
setenv		CLICOLOR
setenv		LSCOLORS	\"Dxfxcxdxbxegedabagacad\"
setenv		BLOCKSIZE	M

set		autolist
set		autocorrect
set		color
set		filec
set		rmstar
set		nobeep
set		prompt = \"%n@%m [%~]: \"

complete make	\'n@*@`make -pn | sed -n -E \"/^[#_.\\/[:blank:]]+/d; /=/d; s/[[:blank:]]*:.*//gp;\"`@\'
complete service	\'n@*@`ls /etc/rc.d /usr/local/etc/rc.d | sed -e \"/:/d\"`@\'
complete pkill	\'c/-/(1 2 3 6 9 14 15 HUP INT QUIT ABRT KILL ALRM TERM)/\'\\
\'n@*@`ps -a -x -c -o command=\"\" | sort | uniq`@\'

alias	ls		ls -ahoGF
alias	grep	grep	--color
alias	rm		rm -i
alias	me		whoami
alias	df		df -chTبرچسب ها : , ,