منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

فتح خون

عقل می گوید بمان و عشق می گوید برو، و این هر دو، ‌عقل و عشق را، خداوند آفریده است تا وجود انسان در حیرت میان عقل و عشق معنا شود ...