منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

فقط خواندنی و فقط نوشتنی کردن یک TableSpace

برای اینکه یک TableSpace را به حالت read only ببریم از دستور زیر استفاده می‌کنیم، در این حالت از جداولی که روی TableSpace ما هستند فقط میشه select گرفت و نمیشه ورود داده کرد:

نکته: وقتی می‌خواهیم در یک بازه زمانی اصلاً ورود و یا تغییر داده روی فیلدها انجام نشود، از این حالت استفاده می‌کنیم.

alter tablespace ts read only;

برای اینکه TableSpace را به حالت اول برگردونیم از دستور زیر استفاده می‌کنیم، در این حالت هم اجازه خواندن را می‌دهیم و هم اجازه نوشتن را:

alter tablespace ts read write;