منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

فهرست‌هایی شبیه وُرد

دوستی اِشکال کرده بود که در واژه‌پرداز لیبره‌آفیس نمی‌شود مانند واژه‌پرداز وُرد فهرست‌های غیرترتیبی (Bullet List) و فهرست‌های شمارشی (Numbered List) ایجاد کرد!
با تحقیقِ بیشتر معلوم شد که این قابلیت در لیبره‌آفیس هم وجود دارد و فقط باید فعالش کرد!

فهرست‌های خودکار

بعد از فعال کردنش، درست مثل وُرد می‌توانید با تایپ یک عدد (مثلاً ۱) و یک نقطه (.) بعدش، فهرست‌های شمارشیِ خودکار ایجاد کنید و یا با تایپ * یا – و یک فاصله (Space) بعدش فهرست‌های غیرترتیبی.