منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

فهرست مطالب

ادامه یادداشت قبلی


راهنمای آموزشی  BashGuide   مؤلف  Lhunath


فهرست مطالب

این راهنما به بخش‌هایی تقسیم شده، که مقصود خوانده شدن آن تقریباً به همان ترتیب ارائه شده است. اگر شما با پرش از بخش معینی به جلو بروید، ممکن است با کمبود اطلاعات پیش‌زمینه‌ای بخش‌های قبلی مواجه شوید. (لینک‌هایی جهت مراجعه به بخش‌های مناسب در مباحث قبلی در همه موارد ارائه نگردیده.)


ادامه دارد ....