منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

قاعده CHECK

قاعده‌ی ارزیابی برای کنترل صحت داده‌های وارد‌شده به داخل یک فیلد از جدول، مورد استفاده قرار می‌گیرد. این قاعده با برقراری شرایط روی تعدادی از فیلد‌های یک جدول، همانند یک سد محافظ عمل می‌کند. این قاعده با عبارت CHECK تعریف می‌شود.

مثال:

CREATE TABLE T3(ID NUMBER, NAME VARCHAR2(20), PHONE VARCHAR2(20), CONSTRAINT HOOHOO CHECK(PHONE LIKE '0__________'));

در این جدول دیگر نمی‌توان در فیلد PHONE هر داده‌ای را وارد کرد و حتماً باید با فرمت صحیح داده را وارد کرد تا درج اطلاعات انجام بشه:

INSERT INTO T3 VALUES(1, 'MAHDI', '091212312');
*
ERROR at line 1:
ORA-02290: CHECK CONSTRAINT (MGHAFFARI.HOOHOO) violated'
INSERT INTO T3 VALUES(1, 'MAHDI', '09121231234');

نکته: قاعده CHECK بار پردازشی بسیار زیادی بر روی دیتابیس اعمال می‌کند.

ادامه مطلب