منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

قصۀ ما و یک مرد

سکانس اول: کمی قبل از سال ٨٨ در حمایت از میرحسین موسوی، از کاندیداتوری ریاست جمهوری انصراف داد؛ وقتی به او اعتراض کردیم که: "رأی تو بیشتر بود."،
پاسخ داد: "من ممکنه مرد روز جمعه ٢٢ خرداد باشم، اما مهندس موسوی مرد روز شنبۀ بعد از انتخاباته." چند ماه بعد، به درستی حرفش رسیدیم.


سکانس دوم: در زمستان سال ٩۰، در حالیکه هیچکس را تشویق به رأی دادن نکرده بود، خود آرام و بی‌صدا رأی داد؛ وقتی به او اعتراض کردیم که: "چرا؟"
پاسخ داد: "ما نباید نهاد انتخابات رو به آسونی رها کنیم." دو سال بعد، به درستی حرفش رسیدیم.


سکانس سوم: در اردیبهشت سال ٩٢، با حمایت از هاشمی، کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری نشد؛ وقتی به او اعتراض کردیم که: "انتخاب ما تویی."
پاسخ داد: "تحمل حضورم را ندارند". یک ماه بعد که دیدیم حتی تحمل حضور هاشمی را ندارند، به درستی حرفش رسیدیم.


سکانس چهارم: در خرداد سال ٩٢، از "حسن روحانی" حمایت کرد.
تمامبرچسب ها :