منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

قفل کردن (درگ / کلیک) در لینوکس

در لینوکس همه‌چیز فایل است، فایل متنی و مخاطب‌فهم!

   در لینوکس ما می‌توانیم از کوچک‌ترین جزئیات تا بزرگترین آنها را در فایل‌های مربوط به آنها ویرایش کنیم. اگر بخواهیم این کار را با جزئیات تاچ‌پد انجام دهیم می‌توانیم به صورت زیر عمل کنیم.

اول این که X این امکان را به ما می‌دهد که با دستور xinput از جزئیات مربوط به دستگاه‌های ورودی باخبر شویم.

~$ xinput

⎡ Virtual core pointer id=2 [master pointer (3)]
⎜ ↳ Virtual core XTEST pointer id=4 [slave pointer (2)]
⎜ ↳ ETPS/2 Elantech Touchpad id=12 [slave pointer (2)]
⎣ Virtual core keyboard id=3 [master keyboard (2)]
↳ Virtual core XTEST keyboard id=5 [slave keyboard (3)]
↳ Power Button id=6 [slave keyboard (3)]
↳ Video Bus id=7 [slave keyboard (3)]
↳ Sleep Button id=8 [slave keyboard (3)]
↳ ... USB2.0 WebCam id=9 [slave keyboard (3)]
↳ ... WMI hotkeys id=10 [slave keyboard (3)]
↳ AT Translated Set 2 keyboard id=11 [slave keyboard (3)]

    در مقابل نام هر دستگاه ورودی و هر گروه از دستگاه‌های ورودی یک آی‌دی وجود دارد که با یک عدد مقداردهی شده است. مثلن در لیست بالا تاچ‌پد با عدد ۱۲ مقدار دهی شده است.

اکنون می‌توانیم با استفاده از دستور زیر تنظیمات اعمال شده بر دستگاه تاچ‌پد را بازبینی کنیم:

~$ xinput list-props 12

Device 'ETPS/2 Elantech Touchpad':
...
Synaptics Locked Drags (283): 0
Synaptics Locked Drags Timeout (284): 1000
Synaptics Tap Action (285): 0, 0, 0, 0, 1, 3, 2
Synaptics Click Action (286): 1, 1, 1
Synaptics Circular Scrolling (287): 0
...
Device Node (261): "/dev/input/event4"

    در لیستی که خروجی اجرای دستور است می‌توانیم تمامی تنظیمات مربوط به تاچ‌پد را مشاهده کنیم. در لیست می‌توانیم گزینه‌ی Locked Drag را پیدا کنیم که در مقابل آن عدد ۲۸۳ نوشته شده است. می‌بینیم که در انتهای بند نیز عدد صفر به معنای غیرفعال بودن نوشته شده است.
با دستور زیر می‌توانیم این گزینه را فعال کنیم:
~$ xinput set-prop 12 283 1

    در واقع ما ویژگی شماره‌ی ۲۸۳ از دستگاه ۱۲ را با مقدار یک مقدار دهی کرده‌ایم که این به معنای فعال نمودن آن است. پس از گزینه‌ی Locked Drag، گزینه‌ی Locked Drag Timeout را می‌بینیم که با عدد ۲۸۴ شماره‌گذاری شده است. این گزینه زمان انتظار برای خروج از حالت درگ پس از رها کردن را تعیین می‌کند می‌کند و زمان آن بر حسب میلی ثانیه است. ما می‌توانیم این زمان را به ۵ ثانیه تغییر دهیم:

~$ xinput set-prop 12 284 5000

و تمام.
اما این تنظیمات تنها برای نشست فعلی قابل استفاده است و پس از ری‌استارت کردن روز از نو ...


     برای اعمال تنظیمات به صورت پایدار، نیاز به نوشتن تنظیمات در HAL فایل مربوط به آن هستیم. تنظیمات مورد استفاده در تاچ‌پد در دو فایل قابل نوشتن است.

فایل
/usr/share/X11/xorg.conf.d/50-synaptics.conf
و فایل
/etc/X11/xorg.conf.d/00-enable-taps.conf

ما می‌توانیم با اضافه کردن این دو خط به یکی از این دو فایل بالا کار خود را انجام دهیم:

Option "LockedDrags" "1"
Option "LockedDragsTimeout" "5000"

این دو خط را باید قبل از EndSection بنویسیم.
نتیجه چیزی شبیه به زیر در می‌آید:

در فایل اول:
// /usr/share/X11/xorg.conf.d/50-synaptics.conf

Section "InputClass"
Identifier "touchpad catchall"
Driver "synaptics"
MatchIsTouchpad "on"
MatchDevicePath "/dev/input/event*"
Option "LockedDrags" "1"
Option "LockedDragsTimeout" "5000"
EndSection

و در صورت نوشتن در فایل دوم به این صورت:

// /etc/X11/xorg.conf.d/00-enable-taps.conf

Section "InputClass"
Identifier "tap-by-default"
MatchIsTouchpad "on"
Option "TapButton1" "1"
Option "LockedDrags" "1"
Option "LockedDragsTimeout" "5000"
EndSection

تمام شد. حالا ری‌بوت کنید!برچسب ها : , ,