منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

لیبره‌آفیس ۴.۳ منتشر شد

لیبره‌آفیس ۴.۳ منتشر شد. یاد‌داشت‌های انتشار آن را از این پیوند مطالعه کنید.