منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

لیست تغییرات Bash در هر نگارش

پرسش و پاسخ شماره ۶۱

آیا لیستی از ویژگی‌های اضافه شده به یک نگارش معین Bash وجود دارد؟

در اینجا پیوندهایی به مستندات رسمی Bash آمده است:

  • NEWS: فایل لیست موجز تغییرات بین نگارش جاری و نگارش قبلی

  • CHANGES: تاریخچه کامل تغییرات bash (فقط از نگارش2.0 به بعد)

  • COMPAT: مسائل سازگاری بین bash3 و نگارش‌های قبلی

لیست خلاصه گسترده‌تر از لیست پایین می‌تواند دراینجا یافت شود تغییرات Bash

این هم لیست جزئی تغییرات، در یک قالب فشرده‌تر:

ویژگی

اضافه شده در نگارش

\uXXXX and \UXXXXXXXX

4.2-alpha

declare -g

4.2-alpha

test -v

4.2-alpha

printf %(fmt)T

4.2-alpha

array[-idx] and ${var:start:-len}

4.2-alpha

lastpipe (shopt)

4.2-alpha

read -N

4.1-alpha

{var}> or {var}< etc. (FD variable assignment)

4.1-alpha

syslog history (compile option)

4.1-alpha

BASH_XTRACEFD

4.1-alpha

;& and ;;& fall-throughs for case

4.0-alpha

associative arrays

4.0-alpha

&>> and |&

4.0-alpha

command_not_found_handle

4.0-alpha

coproc

4.0-alpha

globstar

4.0-alpha

mapfile/readarray

4.0-alpha

${var,[,]} and ${var^[^]}

4.0-alpha

{009..012} (leading zeros in brace expansions)

4.0-alpha

{x..y..incr}

4.0-alpha

read -t 0

4.0-alpha

read -i

4.0-alpha

x+=string array+=(string)

3.1-alpha1

printf -v var

3.1-alpha1

{x..y}

3.0-alpha

${!array[@]}

3.0-alpha

[[ =~

3.0-alpha

<<<

2.05b-alpha1

i++

2.04-devel

for ((;;))

2.04-devel

/dev/fd/N, /dev/tcp/host/port, etc.

2.04-devel

a=(*.txt) file expansion

2.03-alpha

extglob

2.02-alpha1

[[

2.02-alpha1

builtin printf

2.02-alpha1

$(< filename)

2.02-alpha1

** (exponentiation)

2.02-alpha1

\xNNN

2.02-alpha1

(( ))

2.0-beta2


پرسش و پاسخ شماره 61 (آخرین ویرایش ‎ 2012-05-07 12:12:43 ‎ توسط geirha)