منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

لیست در پایتون