منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

لینک کانال های ارتباطی لاگ های کشور

اراک: tiny.cc/arak
اصفهان: tiny.cc/esfahan
اهواز: tiny.cc/ahwaz
تهران: tiny.cc/teh
زنجان: tiny.cc/zanjan
شیراز: tiny.cc/shiraz
قزوین: tiny.cc/qazvin
کرمانشاه: tiny.cc/kermanshah
گیلان: tiny.cc/guilan
مشهد: tiny.cc/mashad

 

شیرازلاگ هیچگونه مسولیتی در قبال گروه ها و کانال های معرفی شده، قوانین آن ها،‌اعضا گروه ها، بحث ها و گفت و گو ها آن ها ندارد.