منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

ماتریس همجواری گراف

 

 

سلام امیدوارم حالتون خوب باشه.

امروز میخواهیم نحوه نمایش گراف ها رو همراه با یک پروژه ریاضیات گسسته انجام دهیم.

در کل دو دورش متداول و استاندارد برای نمایش گراف ها وجود داره  یکی ماتریس مجاورت و دیگری لیست پیوندی، که ما اینجا از ماتریس مجاورت استفاده میکنیم


 

گرافی به شکل زیر است که می خواهیم ان را در کامپیوتر نمایش دهیم

                  شکل ماتریس مجاورت گراف

gp

Untitled-3





خروجی (حساب کردن طوقه ها یال ها درجه هر راس)

تعداد یال ها (اندازه) =  تعداد یکها در ماتریس (بجز قطر اصلی)/ ۲

۸/۲= ۴ تعداد یال ها

تعداد طوقه ها= تعداد یکها روی قطر اصلی: ۲ تا طوقه دارد

درجه a=1

ذرجه b= 2

درجه d,c  بدون در نظر گرفتن طوقه=۳ (تعداد یک ها در سطر سوم) و ۲ (سطر چهارم)

 

ماتریس مجاورت

 

شرح پروژه، میخواهیم بطور تصادفی یک ماتریس مربع  n*n صفر یک تولید کنیم و سپس در خروجی مانند مثال بالا، تعداد یال ها تعداد طوقه و همچنین درجه هر راس گراف مذکور را چاپ کنیم

برای گرفتن پروژه اینجا کلیک کنید

 

 

 

 

Digg This  Reddit This  Stumble Now!  Buzz This  Vote on DZone  Share on Facebook  Bookmark this on Delicious  Kick It on DotNetKicks.com  Shout it  Share on LinkedIn  Bookmark this on Technorati  Post on Twitter  Google Buzz (aka. Google Reader)