منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

ماهنامه سلام دنیا، شماره سه منتشر شددانلود ماهنامه سلام دنیا، شماره سه