منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

ماهواره STRaND-1 اولین گوشی هوشمند ماهواره ای است

گوشی Google Nexus One اینبار می خواهد به فضا برود و وظیفه یک ماهواره را انجام دهد. خودتان که خوب می‌دانید گوشی‌های موبایل امروزی امکانات فراوانی را در اختیار کاربران قرار می‌دهند که این امکانات برای یک ماهواره نیز مناسب و کافی است تنها کمبودهای گوشی برای تبدیل شدن به یک ماهواره نبود سلول های خورشیدی و نیروی محرکه است که این دو نیز به این ماهواره اضافه شده‌اند.

منبع اصلی خبر