منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

متد های رشته در پایتونبرچسب ها :