منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

متد های لیست در پایتون

در ادامه آموزش های لیست در پایتون در این ویدیو به متد های لیست در پایتون می‌پردازیم.

 

متد های لیست در پایتون :

 

متد (x)append

یک آیتم x که از هر نوع آبجکتی می‌تواند باشد ورودی می‌گیرد و به انتهای لیست اضافه می‌کند.

a = ["bee", "moth"]
print(a)
a.append("ant")
print(a)

>>>['bee', 'moth']
>>>['bee', 'moth', 'ant']

 

متد (ix)append

یک ایندکس و بک آیتم می‌گیرد و آیتم را قبل از ایندکس داده شده وارد می‌کند.

a = ["bee", "moth"]
print(a)
a.insert(0, "ant")
print(a)
a.insert(2, "fly")
print(a)

>>>['bee', 'moth']
>>>['ant', 'bee', 'moth']
>>>['ant', 'bee', 'fly', 'moth']

 

متد (x)remove

یک ورودی می‌گیرد و در صورت موجود بودن در لیست آن را حذف می‌کند. (اولین آیتی که پیدا شود) در غیر این صورت ارور بر می‌گرداند.

a = ["bee", "moth", "ant"]
print(a)
a.remove("moth")
print(a)

>>>['bee', 'moth', 'ant']
>>>['bee', 'ant']

 

متد ([i])pop

یک ایندکس می‌گیرد و آیتم موردنظر در آن ایندکس را پس از حذف از لیست  برمی‌گرداند. اگر ورودی داده نشود به صورت دیفالت آخرین مقدار لیست را حذف می‌کند  و برمی‌گرداند.

a = ["bee", "moth", "ant"]
print(a)
a.pop()
print(a)
>>>['bee', 'moth', 'ant']
>>>['bee', 'moth']

a = ["bee", "moth", "ant"]
print(a)
a.pop(1)
print(a)
>>>['bee', 'moth', 'ant']
>>>['bee', 'ant']

 

متد ()clear

بدون گرفتن ورودی تمامی آیتم های لیست را حذف می‌کند.

a = ["bee", "moth", "ant"]
print(a)
a.clear()
print(a)

>>>['bee', 'moth', 'ant']
>>>[]

 

متد index(x[, start[, end]])

یک ورودی می‌گیرد و جایگاه آن مقدار را در صورت وجود در لیست برمی‌‌گرداند. در صورت وجود نداشتن ارور بازمی‌گرداند.

دو ورودی بعد یعنی start و end اختیاری هستند که به کمک آن ها می‌توان جستو در لیست را به قسمتی از لیست محدود کرد.

a = ["bee", "ant", "moth", "ant"]
print(a.index("ant"))
print(a.index("ant", 2))

>>>1
>>>3

 

متد (x)count

یک ورودی می‌گیرد و تعداد باری که آن ورودی در لیست وجود داشته باشد به شکل عدد صحیح int برگشت داده می‌شود.

a = ["bee", "ant", "moth", "ant"]
print(a.count("bee"))
print(a.count("ant"))
print(a.count(""))

>>>1
>>>2
>>>0

 

متد (x)reverse

آیتم های لیست را درون همان لیست معکوس می‌کند.

a = [3,6,5,2,4,1]
a.reverse()
print(a)

>>>[1, 4, 2, 5, 6, 3]

 برچسب ها :