منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

مثال هایی از شروع یادگیری پایتون

با سلام خدمت دوستان . چند وقت پیش پایتون رو استارت زده بودم و برای شروع روی مثال هایی بسیار ساده کار کردم ، گفتم همون مثال ها رو اینجا هم بزارم شاید مورد استفاده قرار بگیرخ

 : Python Programming Review – Part 1

۱. برنامه ای بنویسید که نام و سن شما را گرفته و نشان دهد.

number1 = input("esme shoma chist ? : ")
number2 = int(input("shoma chan sal darid ? : "))
print("esme shoma " + str(number1) + " ast, va shoma " + str(number2) + " sal sen darid.")

۲. برنامه ای بنویسید که سن شما را گرفته و گروه سنی شما را مشخص کند .

def function01(number):
	if number < 10:
		print("shoma bache hastid")
	elif number < 20:
		print("shoma nojavan hastid")
	elif number < 30:
		print("shoma javan hastid")
	elif number < 60:
		print("shoma mian sal hastid")
	elif number < 100:
		print("shoma pir hastid")

number = int(input("shoma chan sal sen darid ?: "))
function01(number)

۳. برنامه ای نوشته که از شما عددی بگیرد و در خودش ضرب کند و نمایش دهد :

var0 = int(input("adade khod ra vared konid: "))
print (var0 * var0)

۴. برنامه ای نوشته که از شما عددی بگیرد و در خودش ضرب کند و نمایش دهد ( با استفاده از توابع ) :

def zarb(number):
    return number * number
number = int(input("adade khod ra vared konid: "))
print(zarb(number))

۵. برنامه از نوشته که دو عدد را بگیرد و عدد بزرگ تر را مشخص کند :

number1 = int(input("adade aval ra vared konid: "))
number2 = int(input("adade dovom ra vared konid: "))

if number1 == number2:
    print(str(number1) + " = " + str(number2))
elif number1 > number2:
    print ( str(number1) + " bozorgtar ast az " + str(number2) )
elif number1 < number2:
    print ( str(number2) + " bozorgtar ast az " + str(number1) )

۶. برنامه از نوشته که دو عدد را بگیرد و عدد بزرگ تر را مشخص کند ( با استفاده از توابع ) :

def moghayese(number1, number2):
    if number1 == number2:
        print ( str(number1) + " = " + str(number2) )
    elif number1 > number2:
        print ( str(number1) + " bozorgtar ast az " + str(number2) )
    elif number1 < number2:
        print ( str(number2) + " bozorgtar ast az " + str(number1) )

number1 = int(input("adade aval ra vared konid: "))
number2 = int(input("adade dovom ra vared konid: "))
moghayese(number1, number2)

۷. برنامه ای نویسید که عددی را گرفته و فاکتوریل آن را محاسبه کند ( با استفاده از while )

number = int(input("Enter your number: "))
var0 = sum = 1
while var0 <= number:
    sum = var0 * sum
    var0 = var0 + 1
print(sum)

۸. برنامه ای بنوسید که عددی را گرفته و فاکتوریل آن را محاسبه کند ( با استفاده از for )

number = int(input("Enter your number: "))
sum = 1
for i in range(1,number):
    sum = sum * i
print(sum * number)

۹. برنامه ای نوشته که دو عدد را بگیرد و آن را بر هر تقسیم کند :

number1 = int(input("Enter your number1: "))
number2 = int(input("Enter your number2: "))

if number2 == 0:
    print("ghabele taghsim nist")
else:
    print( number1 / number2 )

۱۰. برنامه ای نوشته که دو عدد را بگیرد و آن را بر هم تقسیم کند ( با استفاده از توابع ) :

number1 = int(input("Enter your number1: "))
number2 = int(input("Enter your number2: "))

def taghsim(number1, number2):
    if number2 != 0:
        print ( number1 / number2 )
    else:
        print ( "ghabele taghsim nist" )

taghsim(number1, number2)

 

 : Python Programming Review – Part 2

برنامه ای نویسید که متشکل از یک لیست باشد و برای کاربر ۴ آپشن زیر را نمایش دهد : ( کار با lists )

الف) ستون مورد نظر کاربر را نمایش دهد

ب ) تمام ستون ها را نمایش دهد

پ) ستونی اضافه کند و نتایج را نشان دهد

ج) ستونی را پاک کند و نتایج را نشان دهد

د) تعداد تمامی ستون ها را نمایش دهد

list = ['pass123', 'oslearn', 'gmmmailcm', 'imndfd', '123$%^', 'ww22zz', 'iman1', '123', '654321', 'test']
print("Welcome to this program")
print("Menu: ")
print(" 1. show your Column")
print(" 2. show all Columns")
print(" 3. append to list")
print(" 4. delet Columns")
print(" 5. number of all Column")
var0 = int(input("Select your options: "))

if var0 == 1:
    var1 = int(input("enter your Column number: "))
    if var1 < len(list):
        print(list[var1])
    else:
        print("Bad input.")
elif var0 == 2:
    print(list)
elif var0 == 3:
    var1 = input("Enter your word for append on list: ")
    list.append(var1)
    print(list)
elif var0 == 4:
    var1 = int(input("Enter your Column number for delet: "))
    if var1 < len(list):
        del list[var1]
        print(list)
    else:
        print("Bad input.")
elif var0 == 5:
    print(len(list))
else:
    print("Bad input.")

 

۲. برنامه ای نوشته که متشکل از یک دیکشنری باشد و آپشن های زیر را به کاربر نمایش دهد :‌ ( با استفاده از دیکشنری )

الف ) نمایش سن افراد

ب ) اضافه کردن اسم و سن جدید به دیتابیس

ج‌ ) پاک کردن اسم و سن یک نفر از دیتابیس

د ) نمایش تمام سن و افراد داخل دیتابیس

DB = {'iman':'1374' , 'ali':'1370' , 'mamad':'1365' , 'hasan':'1360'}
print("Welcome to this program")
print("Menu: ")
print(" 1.namayeshe sene afrad")
print(" 2.ezafe kardan esm va sene jadid")
print(" 3.pak kardane esm va sene yek nafar")
print(" 4.namayeshe tamame keys & values")
var0 = int(input("select your option: "))

if var0 == 1:
    var1 = input("nEnter your name: ")
    print(DB.get(var1))

elif var0 == 2:
    var1 = input("nEnter new name: ")
    var2 = input("Enter tarikhe tavalod: ")
    DB[var1] = var2
    print(DB)
elif var0 == 3:
    var1 = input("nEnter your name: ")
    DB.pop(var1)
    print(DB)
elif var0 == 4:
    print(DB)
else:
    print("Bad input")

 

۳. برنامه ای نوشته که دو عدد را از کاربر گرفته و آن ها را با هم جمع کند ( با استفاده از کلاس و شی ) :

var0 = int(input("Enter number 1: "))
var1 = int(input("Enter number 2: "))

class first_class:
  def __init__(self, var0, var1):
   self.number1 = var0
   self.number2 = var1

  def sum(self):
   self.sum = self.number1 + self.number2
   print("Sum is : " + str(self.sum))

start = first_class(var0, var1)
start.sum()

همان مثال قبل با اندکی تغییر در کد :

var0 = int(input("Enter number 1: "))
var1 = int(input("Enter number 2: "))

class first_class:
  def __init__(self, var0, var1):
   self.number1 = var0
   self.number2 = var1

  def sum(self):
   self.sum = self.number1 + self.number2
   return "sum is : " + str(self.sum)

start = first_class(var0, var1)
print(start.sum())

همان مثال قبل با اندکی تغییر در کد :

var0 = int(input("Enter number 1: "))
var1 = int(input("Enter number 2: "))

class first_class:
  def __init__(self, var0, var1):
   self.number1 = var0
   self.number2 = var1

  def sum(self):
   self.sum = self.number1 + self.number2
   print(self.sum)

start = first_class(var0, var1)
start.sum()

 

۴. برنامه ای نوشته که لغطی را از کاربر بگیرد و آن را نمایش دهد ( با استفاده از کلاس و شی )

var = input("Enter your word : ")

class oslearn:
  def __init__(self, var):
   self.var = var

  def print_word(self):
   print("Your word is : " + self.var)

x = oslearn(var)
x.print_word()

همان مثال قبل با اندکی تغییر در کد :

var = input("Enter your word: ")

class my_class:
  def __init__(self, var):
   self.var = var

  def __str__(self):
   return "Your word is : " + self.var

x = my_class(var)
print(x)

 

۵. برنامه بنویسید که عددی را از کاربر بگیرد و دو آپشن زیر را برای انجام داشته باشد : ( با استفاده از کلاس و شی )

الف) به عدد وارد شده ۵ واحد اضافه کند.

ب) عدد وارد شده را در ۵ واحد ضرب کند.

class Numchange:
  def __init__(self):
    self.number = 0

  def addfive(self,num):
    self.number = num
    return self.number + 5

  def multiply(self,num):
    self.number = num
    return self.number * 5

print("Menu: ")
print(" 1. add five")
print(" 2. multiply")
var0 = int(input("Select your option: "))
var1 = int(input("Add your number: "))

x = Numchange()
if var0 == 1:
  print(x.addfive(var1))
elif var0 == 2:
  print(x.multiply(var1))
else:
  print("Bad input.")

 

۶. برنامه ای بنویسید که نام و نام خانوادگی شما را بپرسد و چاپ کند . ( با استفاده از ماژول ها )

ابتدا فایلی به نام print_name.py ایجاد می کنیم :

def fname(word):
  print("Your first name is : " + word)

def lname(word):
  print("Your last name is : " + word)

سپس هسته اصلی برنامه را می نویسیم :

import print_name

print_name.fname('iman')
print_name.lname('homayouni')

نوشتن هسته اصلی برنامه به شکلی دیگر :

from print_name import fname
from print_name import lname

fname('iman')
lname('homayouni')

 

۷. نوشتن مثال قبل به شکلی دیگر :‌ ( با استفاده از مازول ها )

ابتدا فایلی به نام print_name ایجاد می کنیم :

def fname(word):
  return "Your first name is : " + word

def lname(word):
  return "Your last name is : " + word

سپس هسته اصلی برنامه را می نویسیم :

from print_name import fname
from print_name import lname

print(fname('iman'))
print(lname('homayouni'))

 

۸. برنامه ای نوشته که عدد ۳ را بر صفر تقسیم کند با شرط چاپ ارروی دلخواه : ( با استفاده ازException Handling )

try:
  num = 3/0
  print(num)
except:
  print('makhraj nemitavanad 0 bashad')
print('payan')

 

9. برنامه ای بنویسید که شماره خط مورد نظر فایلی را گرفته و آن را نمایش دهد اما با شرایط زیر : ( با استفاده ازException Handling )

الف) اگر فایل وجود نداشت ، ارروی دلخواه چاپ شود.

ب) اگر عبارت وارد شده عدد نبود ، ارروی دلخواه چاپ شود.

try:
  aFile = open('test.txt')
  number = int(input("Enter a number : "))
  out = aFile.readlines()[number]
  print(out)

except ValueError:
  print("Not a number !!")

except IOError:
  print("Can not open file")

 

منبع : او اس لرن دات آی آر | http://OSLearn.ir

نویسنده : E2MA3N

از این مطلب راضی هستید ؟ می خواهید به سایت کمک کنید ؟ رضایت خودتون رو با دونیت به ما اعلام کنید . برای دونیت روی خرید کلیک کنید . با تشکربرچسب ها :